نرم افزار همیار محاسب

نرم افزار طراحی کنترل و محاسبات سازه

 • طراحی و محاسبات سازه منطبق با آیین نامه های روز ایران و آمریکا
 • منطبق با روش حالت حدی و براساس مباحث 6 – 9 – 10 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه AISC
 • قابلیت دریافت خروجی ایتبس جهت نیروهای طراحی مهاربند و بیس پلیت
 • تهیه خروجی و کنترل های محاسباتی دقیق به همراه فرمول ها ، بندها و کنترل های آیین نامه ای و تصاویر مربوط به طراحی
 • امکان چاپ نتایج و همچنین استفاده در دفترچه محاسبات سازه
 • مناسب برای مندسین مشاور و مهندس محاسب

 

بارگذاری شامل :

 • بار برف وارد بر سوله و قابها (متقارن و نامتقارن)
 • نیروی باد وارد بر ساختمان
 • نیروی باد وارد بر سوله                                                          

   

سازه های بتنی شامل :

 • طراحی تیرچه
 • طراحی کرمیت
 • طراحی سقف کامپوزیت
 • طراحی دال پله
 • محاسبه فشار خاک و طراحی دیوار حایل
 • کنترل فولاد ستون و دیوار بتن آرمه
 • محاسبه طول مهار و وصله میلگرد
 • محاسبه مقطع معادل میلگرد
 • طراحی شمع اصطکاکی
 • کنترل پانچ در فونداسیون

 

سازه های فولادی شامل :

 • اتصال مفصلی نبشی جان
 • اتصال مفصلی ورق جان
 • اتصال مفصلی نبشی نشیمن
 • اتصال مفصلی نشیمن سخت شده
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته جوشی با شکل پذیری متوسط WFP
 • طراحی مهاربند هم محور ضربدری ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه)
 • طراحی مهاربند هم محور V شکل ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی )
 • طراحی بیس پلیت (به زودی)
 • طراحی اتصالات پیچی (به زودی)

 

توجه !!!  این برنامه در حال توسعه می باشد و در طی زمان با افزایش امکانات قیمت آن افزایش خواهد یافت ولی برای خریداران قبلی به جهت حمایتی که از این طرح انجام داده اند به رایگان آپدیت های بعدی ارائه خواهد شد . لطفا برای توسعه برنامه نظرات خود را به پشتیبانی ما انتقال دهید .

 

لینک صفحه خرید

 

 • بار برف وارد بر سوله ، مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و محاسبه بارها در تمام حالت های آئین نامه برای قابهای سوله ابتدایی و انتهایی جهت اعمال در نرم افزار سپ و ایتبس . گنجاندن تمام کنترل ها و بند های مبحث 6 با حالت متقارن و نامتقارن .
 • نیروی باد وارد بر ساختمان بر اساس مبحث ششم مقررات ملی برای ساختمانهای بلند .
 • نیروی باد وارد بر سوله ، مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و محاسبه بارها در تمام حالت های آئین نامه برای قابهای سوله ابتدایی و انتهایی و والپستها جهت اعمال در نرم افزار sap , etabs .

                                              

 

 • طراحی تیرچه ، مطابق مبحث نهم مقررات ملی . کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز کوتاه مدت و بلند مدت .
 • طراحی کرمیت ، مطابق مبحث نهم مقررات ملی . کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز کوتاه مدت و بلند مدت و کنترل ارتعاش .
 • طراحی سقف کامپوزیت ، مطابق مطابق مبحث 6 ، 9 و 10 مقررات ملی . کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز کوتاه مدت و بلند مدت ، کنترل خیز مقطع مرکب ، طراحی قبل و بعد از گیرش بتن ، کنترل اندرکنش برش و خمش در مقطع لانه زنبوری ، گنجاندن تمام مقاطع IPE و لانه زنبوری و مشخصات مصالح مربوطه ، طراحی برش گیرها ، طراحی دال بتنی سقف کامپوزیت ، طراحی اتصالات تیر لانه زنبوری به روش حالت حدی .
 • طراحی دال پله ، کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز .
 • محاسبه فشار خاک و طراحی دیوار حایل ، محاسبات بار خاک در حالتهای مختلف تعداد طبقات زیرزمین جهت اعمال در نرم افزار ایتبس یا سپ و طراحی دیوارهای حایل بر اساس مبحث نهم .
 • کنترل فولاد ستون و دیوار بتن آرمه ، مطابق مبحث نهم ، کنترل فواصل مجاز میلگردها ، کنترل درصد فولاد مجاز در محل وصله و خارج وصله ها ، کنترل در حالت قاب با شکل پذیری متوسط و ویژه ، طراحی خاموت حداقل ویژه .
 • محاسبه طول مهار و وصله میلگرد ، مطابق مبحث نهم به صورت جداگانه در فونداسیون ، ستون ها و دیوارها و تیرها و دالها ، محاسبه طول قلابهای استاندارد در همه شرایط احتمالی .
 • محاسبه مقطع معادل میلگرد جهت تغییر سایز و تعداد با معادل سازی .
 • طراحی شمع شمع جهت زیر فونداسیون ، به روش اصطکاکی و چسبندگی جداره به همراه طراحی و کنترل در حالت کشش و فشار و استفاده از سختی معادل در نرم افزار safe .
 • کنترل پانچ در فونداسیون مطابق مبحث نهم در حالت ستون کناری و وسطی و کنج به صورت جداگانه و بر اساس کنترل لنگر نامتعادل .

 

 • اتصال مفصلی نبشی جان ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی و به روش بلاجت و راهنمای آئین نامه AISC ، کنترل کسیختگی در تیر و نبشی
 • اتصال مفصلی ورق جان ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی و به روش بلاجت و راهنمای آئین نامه AISC ، کنترل کسیختگی در تیر و نبشی
 • اتصال مفصلی نبشی نشیمن
 • اتصال مفصلی نشیمن سخت شده ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی و به روش سالمون و راهنمای آئین نامه AISC ، کنترل کسیختگی در تیر و نبشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته جوشی با شکل پذیری متوسط WFP ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی ، طراحی ورق روسری و زیرسری ، طراحی اتصال جان ، طراحی جوشها ، کنترل تسلیم موضعی جان ستون ، کنترل چروکیدگی موضعی جان ستون ، کنترل کمانش فشاری جان ستون ، کنترل فشردگی مقطع تیر ، طراحی و کنترل ورق پیوستگی .
 • طراحی مهاربند هم محور ضربدری با رعایت خط آزاد خمش و یا باند بحرانی و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال و طراحی گاست پلیت به روش پیشرفته نیرو یکنواخت یا UFM با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه .
 • طراحی مهاربند هم محور V شکل با رعایت خط آزاد خمش و یا باند بحرانی و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال و طراحی گاست پلیت به روش پیشرفته نیرو یکنواخت یا UFM با حالت شکل پذیری معمولی .
 • طراحی بیس پلیت (به زودی)
 • طراحی اتصالات پیچی (به زودی)

           

لینک صفحه خرید