دانلود مجموعه کامل آیین نامه های حفاظت کارگاهی جهت استفاده مهندسین مجری و ناظر و مسئول ایمنی

مورد استفاده در بخش حقوق مهندسی

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی وسایل حمل و نقل و جابه جایی مواد و اشیاء” H1571.pdf – 70 بار دانلود شده است – 222 KB

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی تاسیسات الکتریکی در کارگاه” H1580.pdf – 80 بار دانلود شده است – 411 KB

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار با ماشین آلات کارگاهی” H1640.pdf – 89 بار دانلود شده است – 2 MB

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی امور پیمانکاری” H1612.pdf – 76 بار دانلود شده است – 128 KB

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کارگاههای ساختمانی” H1600.pdf – 112 بار دانلود شده است – 259 KB

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار در ارتفاع” H1632.pdf – 86 بار دانلود شده است – 4 MB

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم” H1617.pdf – 67 بار دانلود شده است – 372 KB

Download “آیین نامه وسایل حفاظت فردی” H1631.pdf – 77 بار دانلود شده است – 375 KB

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی حفر چاه های دستی” H1596.pdf – 59 بار دانلود شده است – 105 KB

Download “قانون کار” law-work.pdf – 69 بار دانلود شده است – 316 KB

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی وسایل حمل و نقل و جابه جایی مواد و اشیاء” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی تاسیسات الکتریکی در کارگاه” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار با ماشین آلات کارگاهی” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی امور پیمانکاری” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کارگاههای ساختمانی” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار در ارتفاع” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم” دانلود “آیین نامه وسایل حفاظت فردی” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی حفر چاه های دستی” دانلود “قانون کار”