دانلود مجموعه کامل آیین نامه های حفاظت کارگاهی جهت استفاده مهندسین مجری و ناظر و مسئول ایمنی

مورد استفاده در بخش حقوق مهندسی

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی وسایل حمل و نقل و جابه جایی مواد و اشیاء” H1571.pdf – Downloaded 98 times – 222 KB

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی تاسیسات الکتریکی در کارگاه” H1580.pdf – Downloaded 107 times – 411 KB

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار با ماشین آلات کارگاهی” H1640.pdf – Downloaded 137 times – 2 MB

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی امور پیمانکاری” H1612.pdf – Downloaded 102 times – 128 KB

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کارگاههای ساختمانی” H1600.pdf – Downloaded 146 times – 259 KB

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار در ارتفاع” H1632.pdf – Downloaded 112 times – 4 MB

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم” H1617.pdf – Downloaded 87 times – 372 KB

دانلود “آیین نامه وسایل حفاظت فردی” H1631.pdf – Downloaded 110 times – 375 KB

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی حفر چاه های دستی” H1596.pdf – Downloaded 82 times – 105 KB

دانلود “قانون کار” law-work.pdf – Downloaded 99 times – 316 KB

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی وسایل حمل و نقل و جابه جایی مواد و اشیاء” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی تاسیسات الکتریکی در کارگاه” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار با ماشین آلات کارگاهی” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی امور پیمانکاری” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کارگاههای ساختمانی” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار در ارتفاع” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم” دانلود “آیین نامه وسایل حفاظت فردی” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی حفر چاه های دستی” دانلود “قانون کار”