لیست دانلود آخرین ویرایش آیین نامه های خارجی International Building Code

شامل بارگذاری ، زلزله ، فولاد و بتن

دانلود “آیین نامه بتن آمریکا - Building Code Requirements for Structural Concrete-ACI-318-14” ACI-318-14-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 279 times – 19 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - American Institute of Steel Construction-ACI-360-16” AISC-360-16-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 298 times – 7 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - Seismic Provisions for Structural Steel Buildings-ACI-341-16” AISC-341-16-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 259 times – 13 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - Prequalified Connections for Steel Moment Frames-ACI-358-16” AISC-358-16-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 217 times – 8 MB

دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا - American Institute of Steel Construction-ACI-360-10” AISC-360-10-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 237 times – 6 MB

دانلود “آیین نامه بارگذاری آمریکا - American Society of Civil Engineers-ASCE-7-16” ASCE-7-16-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 962 times – 65 MB

دانلود “آیین نامه بارگذاری آمریکا - American Society of Civil Engineers-ASCE-7-10” ASCE-7-10-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 196 times – 23 MB

دانلود “آیین نامه جوش سازه های فلزی آمریکا - Structural Welding Code-AWS-D1.1” AWS-D1.1-2010-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 241 times – 20 MB

دانلود “آیین نامه جوش سازه های فلزی آمریکا ویژه زلزله - Structural Welding Code-Seismic Supplement-AWS-D1.8” AWS-D1.8-2009-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 182 times – 1 MB

دانلود “آیین نامه بتن کانادا - Design of concrete structures-CSA-A23.3-2014” CSA-2014-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 314 times – 6 MB

دانلود “آیین نامه بتن کانادا - Design of concrete structures-CSA-2004” CSA-A23.3-04-Hamyarsaze.ir.pdf – Downloaded 216 times – 3 MB

نرم افزار آیین نامه 2800  نرم افزار گزارشگر مهندس ناظر  دفترچه محاسبات سازه

 دانلود “آیین نامه بتن آمریکا – Building Code Requirements for Structural Concrete-ACI-318-14”  دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا – American Institute of Steel Construction-ACI-360-16”  دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا – Seismic Provisions for Structural Steel Buildings-ACI-341-16”  دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا – Prequalified Connections for Steel Moment Frames-ACI-358-16”
دانلود “آیین نامه فولاد آمریکا – American Institute of Steel Construction-ACI-360-10”  دانلود “آیین نامه بارگذاری آمریکا – American Society of Civil Engineers-ASCE-7-16”  دانلود “آیین نامه بارگذاری آمریکا – American Society of Civil Engineers-ASCE-7-10”  دانلود “آیین نامه جوش سازه های فلزی آمریکا – Structural Welding Code-AWS-D1.1”AWS-D1.1-2010
دانلود “آیین نامه جوش سازه های فلزی آمریکا ویژه زلزله – Structural Welding Code-Seismic Supplement-AWS-D1.8”AWS-D1.8-2009  دانلود “آیین نامه بتن کانادا – Design of concrete structures-CSA-A23.3-2014”  دانلود “آیین نامه بتن کانادا – Design of concrete structures-CSA-2004”