دانلود آخرین و جدیدترین جداول حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی

Download “جدول محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1390” T1390.jpg – 68 بار دانلود شده است – 720 KB

Download “جدول محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1391” T1391.jpg – 66 بار دانلود شده است – 901 KB

Download “جدول محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1392” T1392.jpg – 69 بار دانلود شده است – 998 KB

Download “جدول محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1393” T1393.jpg – 71 بار دانلود شده است – 652 KB

Download “جدول محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1394” T1394.jpg – 67 بار دانلود شده است – 600 KB

Download “جدول محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1395” T1395.jpg – 75 بار دانلود شده است – 578 KB

Download “جدول محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1396” T1396.jpg – 128 بار دانلود شده است – 98 KB

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 تعرفه خدمات مهندسی نظام مهندسی ساختمان ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی طراحی نظارت جدول متر مربع بنا هزینه ساخت