تغییرات و آپدیت نرم افزار همیار محاسب به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 97/11/01 : (H_M_V1)

  1. افزودن طراحی اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط
  2. پاره ای اصلاحات به جهت سهولت قفل نرم افزار

 

تاریخ 98/01/25 : (H_M_V2)

  1. افزودن طراحی مهاربند هم محور ضربدری ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه)
  2. طراحی مهاربند هم محور V شکل ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی )

 

تاریخ 98/03/14 : (H_M_V3)

  1. اصلاحات داخلی نرم افزار و عملکرد قفل سخت افزاری

 

تاریخ 98/07/21 : (H_M_V4)

  1. اصلاحات داخلی نرم افزار
  2. راه اندازی بدون نیاز به نصب ایتبس

 

تاریخ 98/07/22 : (H_M_V5)

  1. اصلاحات بارگذاری اتصال گیردار جوشی پیش تائید شده قاب خمشی متوسط – WFP

 

تاریخ 98/10/10 : (H_M_V6)

  1. تکمیل بارگذاری باد در سوله و تکمیل جداول فشار و مکش داخلی و خارجی

لینک صفحه خرید